Start meting afwijkend geluid windmolens N33

Afgelopen week is gestart met het meten van afwijkend geluid (bromtonen) van de windmolens bij de N33. Alle betrokken partijen bij het windpark N33 zijn het eens geworden over de methode om geluid bij de windmolens aan de N33 te meten en te beoordelen. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy meten twee weken lang bij woningen dicht bij het windpark en in één van de windmolens zelf (in de gondel van de molen). De fabrikant (Siemens-Gamesa) gebruikt deze gegevens om de windmolens zo mogelijk aan te passen en zo de hinder voor omwonenden te verminderen.

Achtergrond
Er is regelmatig overleg tussen de exploitanten van het windpark, het ministerie van EZK, de gemeenten en Jan van Muijlwijk (gepensioneerd geluidsspecialist van de gemeente Veendam). Jan van Muijlwijk heeft geluidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat er op sommige momenten een laagfrequent tonaal geluid wordt veroorzaakt door het windpark.
Hoewel het windpark voldoet aan gestelde geluidsnormen en -eisen, hebben de exploitanten al eerder tussentijdse aanpassingen aan de windturbines gedaan, waardoor de situatie is verbeterd. Nu willen betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder nog verder kan worden beperkt.

Sinds een bijeenkomst in juli 2022 in Den Haag, georganiseerd door GroenLinks, is het onderwerp van gesprek tussen alle partijen hoe ze kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor het verzamelen van eenduidige gegevens en de beoordeling daarvan.

Onderzoek
De partijen zijn het eens geworden over de opzet en meetmethode door gezamenlijk extra metingen uit te voeren bij één van de windturbines (dicht bij het dorp Meeden). Deze windturbine is representatief voor het windpark. Maandag 8 mei is er meetapparatuur geplaatst in de windturbine, buiten de windturbine en in de buurt van enkele nabijgelegen woningen. Ook enkele bewoners van deze woningen zijn gevraagd hieraan mee te werken. Tijdens de meetperiode houden de bewoners van deze woningen bij welke hinder zij ervaren van geluid, zoals laagfrequent geluid, en wanneer juist niet. Fabrikant Siemens-Gamesa onderzoekt aan de hand van de meetgegevens en registratie van omwonenden, welke aanpassingen mogelijk zijn en of deze zorgen voor minder klachten.