Het Project

Het Project - Algemeen

Duurzame energie en vooral windenergie heeft de toekomst; windenergie op land is 1 van de belangrijke pijlers onder het energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord heeft als doel Nederland een flinke stap te laten zetten in de transitie naar duurzame energie’. Omdat de provincie Groningen een kustprovincie is, is zij heel geschikt voor windenergie.

In de Groningse provinciale omgevingsplannen (2000, 2006 en 2009) en de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL, maart 2014) is het gebied van Windpark N33 aangewezen voor grootschalige windenergie. Het gebied is onder meer aangewezen op grond van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse. Het project Windpark N33 zal een windpark worden van circa 100 tot 120 MW.

Op 16 februari 2017 hebben minister Kamp van Economische Zaken en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu het Inpassingsplan van Windpark N33 vastgesteld. Projectleider Ben Schoon legt op pagina 4 van de nieuwsbrief april 2017 uit wat er met de zienswijzen is gedaan: ”Alle zienswijzen zijn grondig doorgenomen en zorgvuldig beantwoord, uitgesplitst naar onderdeel.” Sommige omwonenden hebben in hun zienswijzen naar aanleiding van het Inpassingsplan aangegeven dat ze zich zorgen maken over mogelijke gezondheidsklachten door de komst van Windpark N33.

Sinds vrijdag 17 maart liggen het vastgestelde Inpassingsplan en de verleende vergunningen voor Windpark N33 ter inzage. Daarnaast worden de ontwerp besluiten van de resterende vergunningen, namelijk de vergunningen voor de bouw en het in gebruik nemen van de windturbines, vanaf begin april ter inzage gelegd. Op 10 en 11 april zijn er weer twee informatieavonden met de mogelijkheid in een Experience te ervaren hoe het windpark straks te zien en te horen zal zijn.