Participeren

Inzet ontwikkelaars om omgeving te betrekken bij Windpark N33

NWEA Gedragscode en inzet ontwikkelaars
Sinds september 2014 geldt voor de windsector de gedragscode van NWEA. Uiteraard kent dit project al een langere historie. Hieronder wordt ingegaan op de inzet van de gezamenlijke ontwikkelaars om de omgeving beter te betrekken en de verdeling over lusten en lasten te herverdelen.

Positie innogy/Essent
In 2013, kort na het verschijnen van het Energieakkoord heeft innogy/Essent haar visie rond draagvlak gepresenteerd met het concept van de Menukaart Windenergie. De Menukaart onderkent het belang van transparantie en duidelijke communicatie van innogy/Essent rond haar windprojecten. Daartoe heeft innogy/Essent vanaf het duidelijk werd dat er een mogelijke perspectief ging ontstaan over een variant waarin zijn partij zou worden actief de dialoog opgezocht met overheden en omwonenden. 


De Menukaart Windenergie

Draagvlak is niet vanzelfsprekend. Wind op land past in de energietransitie waar Nederland nu voor staat. De realisatie van windenergie vraagt om belangenafweging en gezamenlijke keuzes. innogy/Essent hecht aan een zorgvuldig ontwikkelproces en zoekt bovendien naar wegen zodat meerdere partijen voordeel kunnen ervaren met meer duurzame energie. De Menukaart Windenergie is een concept om gezamenlijk met stakeholders te kijken welke mogelijkheden er toepasselijk zijn om draagvlak te versterken voor windenergieprojecten.

Draagvlak is maatwerk gaat over het beter herverdelen van lusten en lasten rond windprojecten. Het is de ambitie van innogy/Essent om in een zo vroegtijdig mogelijk stadium met stakeholders het gesprek aan te gaan over welke wensen er zijn t.a.v. het meedelen in de lusten van het windpark. Daarbij geldt er niet van tevoren een vastliggende oplossing. Het is de inzet van innogy/Essent om te verkennen waar de stakeholders behoefte aan hebben bij dit specifieke project. Is er bijvoorbeeld behoefte aan financiële participatie, procesparticipatie, onafhankelijke informatie of aan andere zaken? De uitkomsten van het proces kunnen een mix zijn van meerdere instrumenten om lusten uit het project terug te laten komen. Uiteraard zijn de mogelijkheden niet eindeloos en betekent ‘meer van het ene’ ook wat voor de mate waarin ‘het andere’ in te vullen valt. De eerste stap is natuurlijk om in beeld te krijgen welke partijen aan tafel moeten zitten in het gesprek over het herverdelen van lusten en lasten.

Gelijktijdig aan het inventariseren van de wensen van de omgeving is het de inzet van innogy/Essent om alle partijen die lusten ervaren van het project zich in te zetten voor een bijdrage aan de mogelijkheden. Immers, de initiatiefnemer is niet de enige partij die voordeel heeft van het windproject. Ook grondeigenaren (grondvergoedingen) en lagere overheden (bouwleges en ozb) hebben financieel voordeel van een windproject. 

Samengevat is het enerzijds de ambitie om de ‘taart te vergroten’ terwijl we ondertussen een taart met smaken willen samenstellen op basis van de wensen van de omgeving.
De scope van innogy/Essent is beperkt tot de 6e variant. Mocht deze variant niet uit de mer-fase naar voren komen als meest geschikt, dan houdt de rol van innogy/Essent bij windenergie op deze locatie voorlopig op.

Positie YARD/Blaaswind:

De combinatie Yard/Blaaswind is al lange tijd betrokken bij het ontwikkelen van Windpark N33 en de oorspronkelijke vijf varianten voor windenergie langs de N33 in Groningen. Bij de realisatie van dit windpark hebben de voornoemde initiatiefnemers zichzelf als doel gesteld (direct)omwonenden te betrekken bij dit project onder de titel “Meedenken & Meedoen”.

Het betrekken van (direct)omwonenden kan op verschillende manieren. De meest belangrijke zijn goede communicatie en informatie zodat (direct)omwonenden en betrokkenen steeds goed geïnformeerd zijn over de status van het project en de werkzaamheden. Daarnaast ligt het voor de hand samen met (direct)omwonenden en betrokkenen te onderzoeken op welke mogelijkheden zij kunnen participeren in Windpark N33 of op welke wijze de initiatiefnemers via Meedenken en Meedoen iets voor de omgeving van Windpark N33 kunnen doen.

Meedenken/Meedoen
De voornoemde initiatiefnemers van Windpark N33 hebben verschillende opties geselecteerd waarmee omwonenden betrokken kunnen worden bij het windpark. Hieronder een aantal opties:
1) Participatie: (direct) Omwonenden kunnen financieel participeren in Windpark N33.
2) Korting op energierekening: omwonenden of deelnemers kunnen stroom van Windpark N33 met korting afnemen.
3) Optimalisatie infrastructuur omgeving Windpark N33: Tijdens de bouwfase van Windpark N33 is het mogelijk een wens van de gemeente die betrekking heeft op infrastructuur gezamenlijk te realiseren.
4) Leefbaarheidsfonds: Met een vertegenwoordiging van inwoners (via dorpsverenigingen) in kaart brengen van te realiseren wensen in het kader van leefbaarheid. Via sponsoring/donatie is het mogelijk verschillende kleinere initiatieven te steunen.
5) Bijdrage aan recreatieve- en educatieve voorzieningen: Het gezamenlijk beschikbaar stellen van informatie over windenergie voor voorbijgangers, de omgeving en scholen.
Yard/Blaaswind heeft in een eerder via een enquête bij bezoekers van de informatieavonden gepolst hoe zij denken over bovenstaande opties. Echter, hier is nog weinig respons op gekomen.

Gezamenlijke aanpak
Tussen de aanpak van de initiatiefnemers zijn diverse overeenkomsten te vinden. Zowel het meedenken/meedoen concept van Yard als de Menukaart Windenergie van innogy/Essent doet een handreiking naar de omgeving om in gesprek te gaan. Ontwikkelaars willen de omgeving actief betrekken bij de ontwikkeling en realisatie van dit windpark. Het belangrijkste uitgangspunt is hierbij een transparante en heldere communicatie. Gezamenlijk met de omgeving willen de ontwikkelaars op zoek naar wat in deze omgeving nodig is en wat het windpark hiervoor kan betekenen. Dit is dus breder dan slechts financiele participatie.