Overheid

Provincie
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Groningen zijn een voorstander van windenergie. De provincie Groningen heeft de ambitie om voorop te lopen in de ontwikkeling van duurzame energie. De Provincie levert een aanzienlijke bijdrage aan de nationale doelstelling voor 14% duurzame energie in 2020 met de realisatie van 855,5 MW aan windenergie op land. Bij de ontwikkeling van duurzame energie is draagvlak van essentieel belang. Dit vindt de Provincie Groningen dan ook een speerpunt bij alle windparken, zo ook Windpark N33.


Rijk
De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de vergunningen en andere besluiten coördineren. Energieprojecten worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het project Windpark N33 Veendam/Menterwolde is vanwege de omvang (> 100MW) door minister Verhagen eind 2010 aangewezen voor de Rijkscoördinatieregeling.

Gemeenten
De colleges van B&W van de gemeenten Veendam en Menterwolde vinden duurzame energie noodzakelijk, maar hebben zich tegen een windpark langs de N33 uitgesproken. De reden hiervoor is dat zij vinden dat de molens te dicht op de bewoning komen te staan, waardoor er mogelijk geluidsoverlast voor de omwonenden ontstaat.