Achtergrond

Nu

De Rijksoverheid acht een windpark van deze grootte van groot belang voor de doelstellingen om te komen tot 14% duurzame energie in 2020. Daarom heeft de minister van Economische Zaken (toen minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) eind 2010 besloten dat het onderzoek en de planvorming i.s.m. het Rijk plaatsvindt. De gemeenten en niet te vergeten de inwoners, worden wel gevraagd om mee te denken met het plan. Het uiteindelijke besluit ligt echter bij de minister van EZ.
Oorspronkelijk werden 5 verschillende varianten onderzocht in het milieuonderzoek. Later is hier een 6de variant bijgekomen, omdat in lijn met het advies van de Commissie voor de M.E.R. en een verzoek van de provincie Groningen, ondersteund door een in april 2014 aangenomen motie van de Tweede Kamer, is er voor gekozen om het te onderzoeken gebied voor Windpark N33 uit te breiden. 

Toen

Meer dan 10 jaar is er door de Provincie Groningen gezocht naar geschikte locaties voor de plaatsing van windturbines. De provincie wilde slechts een drietal locaties aanwijzen om te voorkomen dat er overal in de provincie windmolens zouden komen. Vanwege het grootschalige karakter van windparken heeft Gedeputeerde Staten gekozen voor aansluiting bij industriegebieden. Hierdoor is de impact op de omgeving minder dan bij plaatsing in een open landschap. Één van de geschikte gebieden is de locatie langs de N33 bij Veendam. Dit is vastgelegd in door Provinciale Staten breed gedragen Provinciale OmgevingsPlan (POP) van 2009, maar ook al in 2000.

In 2005 hebben de (vooral lokale) initiatiefnemers van het windpark besloten om een onderzoek uit te voeren naar de (milieu)effecten van een windpark op deze locatie. Dit onderzoek, een Milieueffectrapportage (MER), wordt uiteindelijk door een onafhankelijke landelijke commissie getoetst. Omdat er in een dergelijk rapport helder wordt wat de effecten zullen zijn kan het als basis dienen voor besluitvorming door de gemeente. De gemeenten Veendam en Menterwolde hebben echter in 2005 besloten niet mee te willen werken aan een dergelijk onafhankelijk onderzoek.

Op de locatie langs de N33 past een groot windpark, van boven de 100 megawatt (MW). Hoe dit er precies uit moet komen te zien (om o.a. binnen de normen als bijvoorbeeld geluid en veiligheid te blijven en om te voorkomen dat de plaatselijke natuur er onaanvaardbare last van heeft) is onderwerp van meer onderzoek. De gemeenten Veendam en Menterwolde willen nog steeds niet meewerken aan een dergelijk onderzoek.