laatste nieuws

Informatie verstrekt tijdens de Virtual Windturbine Experience

Zienswijze

Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke persoon of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente) kan sturen als reactie op een ontwerpbesluit.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplan, als de vergunning is verleend, komt deze nogmaals ter inzage. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode van zes weken voorna ter inzage legging.