laatste nieuws

Informatie verstrekt tijdens de Virtual Windturbine Experience

Vergunning

Voor de realisering van een windpark moeten verschillende vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning en een vergunning voor realisering van tijdelijke bouwwegen. innogy en YARD ENERGY bereiden de aanvraag van deze vergunningen en ontheffingen voor. Deze zullen bij de betreffende overheden worden ingediend. Deze overheden beslissen zelf over de aangevraagde vergunningen. De Minister van Economische Zaken bepaalt echter wel, in overleg met de betrokken overheden, de termijnen waarbinnen de (ontwerp-) besluiten genomen moeten worden. In principe worden de (ontwerp-) besluiten tegelijkertijd met het (ontwerp-) Inpassingsplan ter inzage gelegd. Op deze manier kunnen insprekers op het gehele project in één keer hun mening geven. Dit zorgt voor meer versnelling en stroomlijning van de procedures.