laatste nieuws

Informatie verstrekt tijdens de Virtual Windturbine Experience

Procedure

Rijkscoördinatieregeling
De Rijkscoördinatieregeling heeft als doel de besluitvorming te stroomlijnen en te versnellen. Voor belanghebbenden betekent de Rijkscoördinatieregeling dat men precies weet waar het windpark komt en dat er een moment is waarop men op alle besluiten tegelijk kan reageren. De precieze plek van de windmolens wordt vastgelegd in het Inpassingsplan, dit is een bestemmingsplan op rijksniveau. Dit Inpassingsplan wordt door de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu opgesteld.

Van ontwerp tot Rijksinpassingsplan

In het Rijksinpassingsplan motiveren de ministers het besluit voor de plaats van het windpark. Bij de keuze wordt rekening gehouden met wat het beste is voor bijvoorbeeld het milieu, waaronder de leefomgeving en het landschap. Maar ook ruimtelijk beleid en kosten spelen een rol. Natuurlijk praten innogy, YARD ENERGY en de regionale overheden ook mee over de ligging van het park. Het Voorontwerp Rijksinpassingsplan wordt samen met het MER (Milieueffectrapport) ter inzage gelegd en belanghebbenden mogen hierop hun zienswijzen indienen. Omwonenden en betrokken instanties geven hun mening via bijvoorbeeld inspraakronden. Hierna zal het Rijksinpassingsplan door de ministers worden vastgesteld.