laatste nieuws

Informatie verstrekt tijdens de Virtual Windturbine Experience

Planning

Zomer 2016
• Inpassingsplan Windpark N33
De reacties die onder meer door de provincie Groningen, betrokken gemeenten, Waterschappen en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn ingediend op het Voorontwerp, worden verwerkt tot het Ontwerp
• Grondonderzoek voor het detailontwerp van de wegen, de kraanopstelplaatsen
en de fundaties.
• Detailontwerp voor de civiele en elektrische infrastructuur.
• Start met de selectie van mogelijke windturbineleveranciers.

September en oktober 2016

Het Ontwerp Inpassingsplan en de ontwerpvergunningen die nodig voor
Windpark N33 worden samen met het MER ter inzage gelegd. Iedereen
kan hier gedurende een periode van 6 weken een zienswijze op indienen.

Oktober 2016
Indienen vergunningsaanvragen volgende fase (dit betreft een groot
aantal vergunningen voor de aanleg/aanpassing van de infrastructuur,
zoals bijvoorbeeld kabeltracés, tijdelijke afritten, bouwwegen, spoorweg
kruisingen).

November 2016 t/m februari 2017

• Verwerken van de ontvangen zienswijzen.
• Vaststellen van Inpassingsplan en opstellen van de definitieve besluiten
(vergunningen)

Maart 2017

Subsidieaanvraag (voor Subsidie Duurzame Energieproductie) indienen